Informatie voor scholen

Binnen Onderwijs & Kind is er ruimschoots ervaring op het gebied van zorg en begeleiding op maat. Samen met de school en ouders wordt aan een goede afstemming van onderwijs & kind gezorgd.

Passend Onderwijs verwacht thuisnabij onderwijs en zorg op maat voor alle leerlingen. Dit vraagt veel van scholen. Maakt u zich wel eens zorgen hoe dit te realiseren is? Wat kunt u doen voor leerlingen die bij u op school geplaatst worden en niet binnen het zorgprofiel van uw school passen? Hoe gaat u om met leerlingen die net iets meer gedragsproblemen vertonen dan de andere kinderen? Waar kunt u terecht als een leerling niet voldoende reageert op de hulp die er vanuit de school geboden wordt? Of als een klas een verstoorde groepsdynamiek heeft? Vraagt u zich af wat er allemaal moet gebeuren als een van de leerlingen beter naar een andere school verwezen kan worden en heeft u hier ondersteuning bij nodig? Bent u op zoek naar een gedragsdeskundige die aan kan sluiten bij interne leerlingbesprekingen?

Om onderwijs op maat aan alle leerlingen te kunnen bieden, moeten scholen op veel verschillende gebieden expertise in huis hebben, maar soms ook halen. Orthopedagogische praktijk Onderwijs & Kind is gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten die leerlingen met psychiatrische, leer- of gedragsproblemen in de klas hebben. Onderwijs & Kind kan u begeleiden bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Samen met u wordt vervolgens een plan gemaakt, dat past bij de mogelijkheden van het kind én de school.

Begeleiding voor scholen

Bij Onderwijs & Kind wordt volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) gewerkt. Transparantie staat in de werkwijze bovenaan, wat een goede samenwerking ten goede komt. Vooral de positieve kenmerken van het kind en zijn omgeving staan centraal en worden gebruikt om nuttige en haalbare adviezen te kunnen geven.

Als een van uw leerlingen extra zorg nodig heeft op het gebied van leren en gedrag, kunt u bij Onderwijs & Kind terecht. Als startpunt is het van belang te weten wat de specifieke behoeften zijn van het kind binnen de leeromgeving. Soms is het nodig hiervoor aanvullend onderzoek te verrichten. Dit kan bestaan uit een uitgebreide dossieranalyse, een schoolobservatie of een gesprek met de leerkracht. Ook kunt u denken aan psychodiagnostisch onderzoek naar de intelligentie, persoonlijkheid en leer- en/of gedragsproblemen van een leerling.
Als gedragsdeskundige kan ik op verzoek van de school deelnemen aan het intern zorgoverleg, adviseren omtrent zorgleerlingen en hulp bieden bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Onderwijs & Kind kan daarnaast voor behandeltrajecten op school worden ingezet. Zo nodig kan ik u ook van dienst zijn bij de verwijzing van een leerling naar een andere school en/of vorm van onderwijs.

Training & scholing

Training
Onderwijs & Kind is gespecialiseerd in het geven van groepstrainingen gericht op het versterken van vaardigheden op sociaal-, emotioneel- en/of leergebied. Het is mogelijk om een groepstraining op school aan te bieden voor een klein groepje kinderen (4-6 kinderen).

Scholing
Het onderwijzen en begeleiden van zorgleerlingen binnen uw school kan verschillende vragen oproepen. Wij onderschrijven preventief handelen en willen hieraan graag bijdragen door het geven van voorlichting over gedragsproblemen/-stoornissen en andere onderwerpen die aan school gerelateerd zijn. Hierbij valt te denken aan scholing over ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie, angstproblematiek, hechtingsproblemen, en ODD en pesten. In onze voorlichting geven we niet alleen informatie over wat de stoornis inhoudt, maar sluiten wij ook aan bij de dagelijkse praktijk in de klas. Wij leveren scholing op maat en treden altijd vooraf in overleg met de school over de specifieke vraag.

Tarieven

Onderwijs & Kind hanteert een tarief van € 105,- per uur. In het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal uur dat een traject in beslag zal nemen. Afhankelijk van de duur van de opdracht kan er een aangepast tariefvoorstel gemaakt worden.